Dagilynės pradžios mokykla veikė visą Lietuvos Respublikos laikotarpį ir vėliau. Po karo buvo išaugusi iki aštuonmetės.

 

Dagilynės p.m. 1922/23 m.m. baigusieji:

1. Skujeniekaitė Valerija

2. Šilėnas Edvardas

3. Jankauskas Antanas

 

Dagilynės 1923-1924 m.m. baigiamieji egzaminai (Gulbinėnų dvare, p.m. bute):

1. Mikolėnaitė Elžbieta iš Raubonių kaimo

2. Genys Petras iš Raubonių kaimo

3. Ranonis Jonas iš Trečionių kaimo

4. Kauneckas Petras iš Ąžuolpamūšės dvaro

 

Dagilynės 1924/25 m.m. išleidžiamsis skyrius:

1. Narbutas Antanas

2. Svedenis Aleksas

3. Tamošiūnas Petras

4. Muraška Julius

5. Čarniauskas Albertas

 

Dagilynės 1925-1926 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Čirvydas Mykolas

 

Dagilynės p.m. 1934-1935 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Balčiūnas Algirdas                                               iš Žydžiūnų k.

2. Gumbelevičius Petras, Izidoriaus        1922.VI.5     iš Raubonių k.

3. Jankauskas Antanas, Albino              1924.I.1        iš Žydžiūnų k.

4. Klovas Vincas, Juozo                        1922.XI.24   iš Trečionių k.

5. Ranonis Rapolas, Jeronimo                1921.XI.5     iš Trečionių k.

 

Dagilynės p.m. 1936-1937 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Balčiūnaitė Albertina iš Žydžiūnų k.

2. Tamošiūnaitė Rozalija iš Raudonpamūšio vienk.

3. Klovas Juozas iš Trečionių k.

4. Triška Julijonas iš Dagilynės k.

5. Pelegrimas Stasys iš Raubonių k.

 

Dagilynės 1937-1938 m.m. baigiamieji egzaminai:

1. Balčiūnas Juozas, Antano                    1925.IV.4     iš Židžiūnų km.

2. Gumbelevičius Kazimieras, Izidoriaus      1924.II.15    iš Raubonių km.

3. Gumbelevičiūtė Stanislava, Izidoriaus     1926.II.7     iš Raubonių km.

4. Narbutas Povilas, Juozapo                   1927.IV.1     iš Raubonių km.

5. Mikolėnaitė Ona, Juozo                       1925.XI.26   iš Raudondvario dvaro

6. Mikolajūnaitė Julija, Petro                   1924.VI.27   iš Brenčių km.

7. Legeika Juozas, Karolio                      1926.III.27   iš Raudondvario dvaro

8. Rimša Jonas, Jono                             1926.I.3        iš Raudondvario dvaro

9. Zilporytė Matilda, Jono                      1926.VIII.12   iš Raudondvario dvaro

 

Dagilynės p.m. 1938-1939 m.m. išleidžiamųjų egzaminų mokiniai:

1. Jankauskaitė Janina, Albino                1927.XII.26  iš Žydžiūnų k.

2. Jankauskas Petras, Jono                    1928. I.31     iš Dagilynės k.

3. Jankauskas Jonas, Povilo                   1937.IV.2     iš Raudonpamūšio dvaro

4. Čečys Henrikas, Juozo                      1928.XI.13   iš Raudonpamūšio k.

5. Keraitis Antanas, Bernardo                 1926.IX.4     iš Raudonpamūšio k.

6. Klovaitė Akvilina, Juozo                     1926.III.7     iš Trečionių k.

7. Klovaitė Emilija, Juozo                       1927.II.5       iš Trečionių k.

8. Lapinskaitė Ona, Antano                   1925.XII.5    iš Raudonpamūšio k.

9. Makrickaitė Eugenija, Mykolo              1927.VI.13   iš Vobiliškio k.

10. Marinskaitė Liucija, Povilo                 1926.XII.17  iš Raudonpamūšio k.

11. Patkauskas Albinas, Leopoldo            1928.I.20      iš Medumiųkio k.

12. Ranonytė Liongina, Povilo                1925.V.3       iš Trečionių k.

13. Stankevičiūtė Danutė, Kazio             1925.X.30     iš Raudonpamūšio k.

14. Samaitė Kazimiera, Kazio                 1926.II.14     iš Trečionių k.

15. Samaitė Felicija, Kazio                      1925.II.16     iš Trečionių k.

16. Ulianskas Alfonsas, Antano              1925.VII.10  iš Raudonpamūšio k.

17. Zilporytė Stasė, Jono                     1928.II.18     iš Raudonpamūšio k.

 

Dagilynės p.m. 1939-1940 m.m. I laipsnio baigiamieji egzaminai. Protokolas 1940.VI.13:

1. Ignatonis Jonas, Jono                       1928.I.3        iš Raudonpamūšio vienk.

2. Ignatonis Povilas, Jono                      1926.XI.27   iš Raudonpamūšio vienk.

3. Jankauskaitė Emilija, Povilo                 1928.IX.20   iš Raudonpamūšio vienk.

4. Kavaliauskaitė Antanina, Igno             1927.VI.6     iš Brenčių vienk.

5. Morkūnaitė Danielė, Jono                   1928.VI.13   iš Raudonpamūšio vienk.

6. Mažuknaitė Anelė, Jurgio                    1927.VII.30  iš Raudonpamūšio vienk.

7. Navalinskaitė Stanislava, Jono             1927.X.2       iš Raudonpamūšio

8. Rutkevilis Adolfas, Juozapo                 1928.XII.18  iš Raudonpamūšio vienk.

9. Valuntaitė Marijona, Petro                  1928.IX.16   iš Raudonpamūšio vienk.

10. Jatužis Alfredas Jonas, Dominyko       1929.I.2        iš Balčiūniškio vienk.

11. Lazdinas Bronislovas, Kazio                1925.XI.2     iš Trečionių k.

12. Misevičius Julius Jonas, Jono              1928.II.4       iš Trečionių k.

13. Mikolėnaitė Ženia (Genovaitė), Petro 1928.VI.5       iš Dagilynės dv.

14. Pelegrimaitė Ona, Jono                     1929.I.1        iš Paiešmenės dv.

15. Tamošiūnaitė Antanina Eugenija, Antano 1927.VI.9 iš Trečionių k.

16. Lapinskaitė Zita                                                   iš Raudonpamūšio vienk.

 

Dagilynės p. m. 1942-1943 m.m. keliamieji egzaminai:

1. Jankauskaitė Eugenija Liucija             1932.VIII.27                      Dagilynės vienk.

2. Jevaltaitė Ona                                1930.IX.18                        Trečionių km.

3. Klovas Povilas                                 1932.VII.16                       Trečionių km.

4. Klovaitė Ona                                    1932.VI.19                      Trečionių km.

5. Latvėnaitė Stasė                                  –                                 Dagilynės km.

6. Legeikaitė Pranciška Birutė                 1931.VIII.7                        Raudonpamūšio km.

7. Morkūnas Leonas Valentinas              1932.X.31                          Raudonpamūšio km.

8. Mažuknaitė Zinaida                             1930.I.6                           Raudonpamūšio km.

9. Miliauskas Jonas                                  1931.I.26                         Našlėnų km.

10. Tamulionytė Aldona                          –                                     Dagilynės km.

11. Stapulionis Vytautas Steponas          1930.IX.27                         Raudonpamūšio km.

12. Valuškevičius Kazimieras                    1931.VIII.15                       Raudonpamūšio km.

13. Pleškaitė Felicija                                –                                    Raudonpamūšio km.

14. Zalensas Teodoras Gediminas            1931.XI.15                         Raubonių km.

15. Žukauskas Vytautas                          19303.VIII.11                    Dagilynės vienk.

16. Vytulytė Vanda                                1931.X.15                          Raudonpamūšio km.

 

Dagilynės p.m. 1943-1944 m.m. IV sk. egzaminai:

1. Ranonis Algirdas, Petro                      1932.IX.8     Trečionių km.

2. Ranonytė Elena, Stanislovo                1932.III.16   Dagilynė

3. Mieliauskaitė Apolonija, Kazimiero         1933.III.4     Našlėnų km.

4. Pelegrimaitė Stasė, Povilo                   1933.IV.7     Raubonių km.

5. Klovaitė Filimena, Petro                      1932.VI.19   Trečionių km.

6. Juška Jonas, Alfonso                           1933.XI.19   Tetirvynės km.

7. Juška Petras, Alfonso                          1932.VI.11   Tetirvynės km.

8. Margis Antanas, Jurgio                        1932.VI.13   Tetirvynės km.

9. Vaivada Povilas, Konstancijos                1933.VI.15   Dagilynės dv.

10. Stepūra Steponas, nežinoma              1932.V.6/netiksli Našlėnų km.

11. Strelčiūnaitė Vladislava Marija, Aleksandro 1931.X.5 Tetirvynės km.

12. Lapinskas Jonas, Antano                   1932.I.5        Raudonpamūšio km.

13. Vaitkutė Sofija, Petro                        1930.IV.18   Raudonpamūšio km.

14. Morkūnaitė Vanda, Jono                   1933.VII.30  Raudonpamūšio km.

15. Skvireckaitė Valentina, Ignaco         1932.X.1       Raudonpamūšio km.