PASVALIO R. KRINČINO ANTANO VIENAŽINDŽIO PROGIMNAZIJOS

REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE PASVALIO SVALIOS PROGIMNAZIJOS, SĄLYGŲ APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos reorganizavimo, prijungiant ją prie Pasvalio Svalios progimnazijos, aprašas (toliau – Aprašas) nustato Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos reorganizavimo, prijungiant ją prie Pasvalio Svalios progimnazijos sąlygas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 ir 2.96 straipsniais, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4 ir 7 punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių švietimo programas, tinklo kūrimo tvarkos patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais).

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS

3. Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1. pavadinimas – Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazija;

3.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3. buveinė – Pasvalio g. 1, Krinčino mstl., LT-39463, Pasvalio r.;

3.4. juridinio asmens kodas – 190617493;

3.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonė Registrų centras.

4. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo:

4.1. pavadinimas – Pasvalio Svalios progimnazija;

4.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3. buveinė – Vilniaus g. 46, LT- 39143 Pasvalys;

4.4. juridinio asmens kodas 190617874;

4.5. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonė Registrų centras.

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

5. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazija su Pajiešmenių skyriumi, Gulbinėnų ir Raubonių daugiafunkciais centrais prijungiama prie Pasvalio Svalios progimnazijos.

6. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazija su Pajiešmenių skyriumi, Gulbinėnų ir Raubonių daugiafunkciais centrais po reorganizavimo baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo ir tampa Pasvalio Svalios progimnazijosstruktūrinėmis dalimis – Pasvalio Svalios progimnazijosKrinčino skyrius (adresas – Pasvalio g. 1, Krinčino mstl., LT-39463, Pasvalio r.), Pasvalio Svalios progimnazijos Pajiešmenių skyrius (adresas – Sodo g. 22, Pajiešmenių k., LT-39449, Pasvalio r.), Pasvalio Svalios progimnazijos Gulbinėnų daugiafunkcis centras (adresas – Gulbinėnų k., LT-39472 Pasvalio r.) ir Pasvalio Svalios progimnazijos Raubonių daugiafunkcis centras (adresas – Draugystės g. 7, Raubonių k., LT-39449, Pasvalio r.).

7. Veiklą po reorganizavimo tęs juridinis asmuo – Pasvalio Svalios progimnazija(adresas – Vilniaus g. 46, LT- 39143 Pasvalys) su Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyriumi (adresas –Pasvalio g. 1, Krinčino mstl., LT-39463, Pasvalio r.), Pasvalio Svalios progimnazijos Pajiešmenių skyriumi (adresas – Sodo g. 22, Pajiešmenių k., LT-39449, Pasvalio r.), Pasvalio Svalios progimnazijos Gulbinėnų daugiafunkciu centru (adresas – Gulbinėnų k., LT-39472 Pasvalio r.), Pasvalio Svalios progimnazijos Raubonių daugiafunkciu centru (adresas – Draugystės g. 7, Raubonių k., LT-39449, Pasvalio r.).

8. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Pasvalio rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklą, racionaliau panaudoti įstaigų ugdymo organizavimo ir valdymo, mokymo, švietimo pagalbos bei aplinkos lėšas.

9. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

IV SKYRIUS

JURIDINIO ASMENS PASIBAIGIMO DATA BEI TEISIŲ IR PAREIGŲ PERDAVIMAS

10. Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Pasvalio Svalios progimnazijainuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

11. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazija po reorganizavimo kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2023 m. rugpjūčio 31 d.

V SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR VYKDYTOJAI

12. Reorganizavimą vykdo reorganizuojamo juridinio asmens Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijosir reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens Pasvalio Svalios progimnazijosdirektoriai.

13. Apie Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos reorganizavimo, prijungiant ją prie Pasvalio Svalios progimnazijos, sąlygų aprašo sudarymą iki 2023 m. gegužės 2 d. paskelbiama Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos interneto svetainėje https://www.krincinomokykla.lt, Pasvalio Svalios progimnazijosinterneto svetainėje https://www.svalia.pasvalys.lm.lt, Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.pasvalys.lt bei Pasvalio rajono laikraštyje ,,Darbas“ vieną kartą ir pranešama raštu visiems juridinio asmens kreditoriams, paslaugų teikėjams. Pranešime nurodoma reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šias biudžetines įstaigas; reorganizavimo būdas, pasibaigianti biudžetinė įstaiga, po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga; momentas, nuo kurio pasibaigiančios biudžetinės įstaigos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).

14. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui dokumentai, reikalingi reorganizuojamo juridinio asmens statusui įregistruoti, pateikiami ne vėliau, kaip pirmą reorganizavimo sąlygų paskelbimo dieną (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).

15. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka:

15.1. apie mokyklos reorganizavimą raštu informuoja Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos mokinius ir jų tėvus;

15.2. informuoja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. arba darbo sutarčių nutraukimą, rengia konsultacijas su mokyklos darbuotojų atstovais apie darbo sąlygų pasikeitimą ir (ar) galimą atleidimą iš darbo, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymo neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos.

15.3. įspėja darbuotojus, kurių pareigybės perkeliamos į Pasvalio Svalios progimnaziją, apie darbo sąlygų pasikeitimą. Jei darbuotojai sutinka, sudaromas darbdavių susitarimas dėl darbuotojų perkėlimo į kitą darbovietę. Jei darbuotojai nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jie teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiami iš darbo.

16. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos direktoriui įspėjimą apie darbo sutarties sąlygų pasikeitimą ir (arba) darbo sutarties nutraukimą pasirašo Pasvalio rajono savivaldybės meras.          

 

VI SKYRIUS

TURTO, DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

17. Reorganizuojamos įstaigos turtas 2023 m. sausio 1 d.:

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos (įsigijimo savikaina), iš jų – ilgalaikis turtas (materialusis ir nematerialusis) pastatai – 512715,89 Eur, infrastruktūros statiniai – 77025,22 Eur, kiti statiniai – 2517,97 Eur, mašinos ir įrengimai – 4549,90 Eur, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 2473,23 Eur, nematerialusis turtas – 1274,99 Eur. Iš viso ilgalaikio turto – 600557,20 Eur. Pagal panaudos sutartis gautas turtas – 47447,09 Eur, pagal panaudos sutartis perduotas turtas – 61146,85 Eur, ūkinis inventorius (nebalansinė sąskaita) – 240984,55 Eur, atsargos (medžiagos, kuras, atsarginės dalys) – 843,30 Eur. Įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas 2022 m. gruodžio 31 d. – 9481,23 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 4489,16 Eur.

18. Visas nuosavybės teise priklausantis reorganizuojamai Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijai turtas bei Pasvalio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir reorganizuojamos įstaigos valdomas turtas bus perduotas teisės aktų nustatyta tvarka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) Pasvalio Svalios progimnazijai (atsakingas vykdytojas – reorganizuojama įstaiga). Turto perdavimo ir priėmimo aktus iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. pasirašo Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio atstovai (direktorius, už įstaigos turtą materialiai atsakingas asmuo, vyriausiasis buhalteris), Pasvalio Svalios progimnazijos atstovai (direktorius, už įstaigos turtą materialiai atsakingas asmuo, vyriausiasis buhalteris) bei Pasvalio rajono savivaldybės mero įgalioti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos asmenys (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo, reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo ir Pasvalio rajono savivaldybės meras).

19. Reorganizuojamos Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos finansinius įsipareigojimus po reorganizavimo perims Pasvalio Svalios progimnazija. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos administracija sudaro biudžeto išlaidų įvykdymo ataskaitas (ketvirtinė, metinė) progimnazijos, kaip juridinio asmens, pasibaigimo (išregistravimo iš Juridinių asmenų registro) dienos būklę ir jas pateikiaPasvalio savivaldybės merui bei pasirašo priėmimo – perdavimo aktą ir perduoda jį Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriui.

20. Visi Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos dokumentai bus perduoti Pasvalio Svalios progimnazijai teisės aktų nustatyta tvarka. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos direktorius sudaro dokumentų apyrašus ir perduoda iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. visus įstaigos dokumentus ir jų apyrašus pagal aktą teisių ir pareigų perdavimo momentu Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriui.

21. Reorganizuojama Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazija atsiskaito su paslaugų teikėjais iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

22. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos antspaudas ir spaudai, pasirašius turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus, nustatyta tvarka sunaikinami (atsakingas vykdytojas – reorganizuojamas juridinis asmuo).

23. Teisės aktų nustatyta tvarka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.:

23.1. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazija išregistruojama iš Juridinių asmenų registro, pateikus prašymą išregistruoti ir įstaigos registravimo pažymėjimo originalą (atsakingas vykdytojas – reorganizuojamas juridinis asmuo).

23.2. Juridinių asmenų registre įregistruojami naujos redakcijos Pasvalio Svalios progimnazijos nuostatai (atsakingas vykdytojas – reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).

24. Reorganizavimo laikotarpiu Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos ir Pasvalio Svalios progimnazijosdirektoriai neturi teisės, nesuderinę su Pasvalio rajono savivaldybės meru priimti į darbą naujų darbuotojų.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Reorganizavimo laikotarpiu Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazijos ir Pasvalio Svalios progimnazijos direktoriai užtikrina nepertraukiamą įstaigų veiklą.

26. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio progimnazija įpareigojama sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigos veiklai užtikrinti iki reorganizavimo pabaigos, o juos sudarant, informuoti kitas sandorių šalis apie įstaigos reorganizavimą.

27. Reorganizavimas vykdomas iš reorganizuojamo juridinio asmens ir reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens patvirtintų biudžetinių asignavimų.

28. Reorganizavimo pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

                     

Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio

progimnazijos direktorius                                                       Algimantas Kaminskas

Pasvalio Svalios progimnazijos

direktorė                                                                                              Gitana Kruopienė