Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla

 

RENGINIŲ PLANAS 2018 M.

Data Renginio pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Rezultatas
Sausio 12 d. 8-9 val. Sausio 13-osios mi­nėjimas „Atmintis –gyva, nes liudija” Aurelija Barta­šė, pavaduotoja Pedagogai ir mokiniai Ugdomas patriotizmas
Sausio 24 Meninio skaitymo konkursas Miglė Kučins­kienė 5-10 klasių mokiniai Mokinių saviraiškos ir meninės pajautos ugdy­mas
Sausis, x Šaškių, šachmatų turnyrai Vilma Janušie­nė, direktorius 5-10 klasių mokiniai Lavinsis protiškai ir emociškai
Vasaris, 15 d. 12 val. Lietuvos Nepriklau­somybės dienos mi­nėjimas Miglė Kučins­kienė, Ramunė Maziliauskienė Mokyklos bend­ruomenė Bus ugdomas pasidi­džiavimas tėvynės praei­timi ir tautos dvasios tvirtybe
Vasario 14 d. 9 val. Pelenų diena Tikybos mokytoja 1-10 klasių auklė­tojos ir mokiniai Sumažės puikybės ir egoizmo
Kovo 1 Viktorina Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui Mokytojai Mokiniai Lavinsime mokinių mąstymą ir papildysime žinias
Kovas, 10 d. 12 val. Lietuvos Nepriklau­somybės atkūrimo diena Aurelija Barta­šė, pavaduotoja Mokyklos bendruomenė Formuojamas pilietiš­kumo suvokimas
Kovas – balandis Žemės mėnesiui skirti renginiai Ligita Rožėnie­nė, pavaduotoja Mokyklos bend­ruomenė Ugdoma saviraiška. formuojamas ekologijos supratimas
Kovas Akcija „Savaitė be patyčių” Vilma Janušie­nė, klasių auklė­tojos Mokyklos bend­ruomenė Nustos tyčiojęsi; negaty­vaus elgesio prevencija
Kovo 14, 14 val. Susitikimas su Švietimo ir sporto skyriaus vedėju Direktorius Mokytojai Bus išryškintos ir aptartos mokyklos darbo problemos
Kovo 16 d. Knygnešio diena Albinas Mačiulis Mokyklos bend­ruomenė Formuojama dvasinė kultūra
Balandis Margučių ridenimas Pradinių klasių mokytojos I-IV klasių moki­niai ir mokytojos Puoselėjamos tradicijos
Balandis Abėcėlės šventė Zita Paliulienė Pradinių klasių mokytojos ir mokiniai Lavinamas vaikų guvumas
Balandžio 19 – gegu­žės 5 d. Standartizuoti testai II, IV, VI, VIII klasių mokiniams Pavaduotoja ugdymui II, IV, VI, VIII klasių mokiniai Gerės mokymosi rezultatai
Gegužė Motinos diena Pradinių klasių mokytojos Pradinių klasių mokiniai Pabus meilė motinai
Gegužės 4 Spaudos diena Albinas Mačiulis Mokiniai ir mo­kytojai Bibliofilijos ugdymas
Gegužės 31 (?) Paskutinio skambu­čio šventė M. Kučinskienė, V. Vadapalienė pavaduotoja 9-10 kl. mokiniai Puoselėjamos mokyklos tradicijos
Gegužės 28-29, bir­že­lio 1 d. Pagrindinio ugdy­mo pasiekimų pati­krinimas Algimantas Kaminskas 10 kl. mokiniai, vy­kdymo ir ver­ti­nimo komisijos Bus patikrinta, ko moki­niai išmoko per 10 metų
Gegužės 31 Mokslo metų užbaigimas 1-4 kl. Pradinių klasių mokytojos Pradinių klaisų mokiniai Palaikoma mokyklos tradicija
Birželio 2-3 d.d. Veiksmo savaitė Artūras Čeka­nauskas, pavaduotoja Mokyklos bendruomenė Bus lavinamas kūnas
Birželis, 15 d. 11 val. Mokslo metų užbai­gimas 6-10 klasių mokiniams Direktorius Mokiniai ir klasių vadovai Palaikoma mokyklos tradicija
Birželis, 20 d. Krinčino Verdenės Albinas Mačiulis Mokyklos bendruomenė Pažintiniai ir estetiniai tikslai
Rugsėjis, 3 d. 9 val. Mokslo metų pradžios šventė, pirmosios pamokos Direktorius, pa­vaduotoja ugdy­mui Mokyklos bendruomenė Tradicijų puoselėjimas
Rugsėjis, 26 d. 12 val. Europos kalbų diena Europos kalbų mokytojai (lie­tuvių, anglų, ru­sų k.) Kalbų mokytojai, mokiniai, klasių vadovai Mokiniai domėsis Europos kalbomis
Rugsėjis Sveikatingumo diena Ligita Rožėnie­nė Artūras Če­ka­naus­kas, pa­va­duotoja Stiprės fizinė sveikata, bendruomeniškumo jausmas
Rugsėjis, 28 Naktis mokykloje Vilma Janušienė Mokyklos bendruomenė Bus ugdomas bendrumo jausmas
Spalis, 5 d. 8-12 val. Mokytojo diena Miglė Kučins­kienė 10 klasės mokiniai Pagarbos mokytojams ir kitiems suaugusiesiems ugdymas; propaguojama pedagogo profesija
Spalis, x Pasaulinė muzikos diena Ramunė Mazi­liauskienė Muzikalūs mokiniai Propaguojamos muziki­nės vertybės, lavinamas muzikinis skonis
Spalis, x Sveikatingumo diena Ligita Rožėnie­nė, klasių auklė­tojos Mokyklos bendruomenė Bus ugdoma savimonė, propaguojama sveika gyvensena
Spalis, x Pirmokų krikštynos Ona Ramanaus­kienė Pradinių kl. mo­kytojos, mokiniai Ugdomas bendruome­niškumo jausmas
Lapkritis, 23 Kariuomenės diena Albinas Mačiu­lis Mokyklos bendruomenės Bus ugdomas patriotiš­kumas, susitiksime su kariškais
Lapkritis, x Tarptautinė Tole­rancijos diena Klasių auklėto­jos Mokiniai, klasių vadovai Suvoks tolerancijos prasmę
Lapkritis, x Penktokų krikšty­nos 5-6 kl. auklėtoja 5-6 klasių mokiniai Ugdomas bendruomeni­škumo jausmas
Lapkritis Stalo teniso turnyras Artūras Čekanauskas Kūno kultūros mokytojas Tobulės žaidimo technika
Gruodžio 28 Kalėdinis karnavalas 5 kl. auklėtoja 5 kl. mokiniai Puoselėjama pramogų kultūra
Sausis-gruodis Tikslinės išvykos, pažintinės ekskursi­jos, susitikimai, tu­ristiniai žygiai, darbas su tėvais Klasių auklėto­jos Mokiniai Plėsis akiratis, gilės pasaulėjauta
Sausis-gruodis Dalyvavimas olim­piadose, konkur­suo­se, akcijose, sporto varžybose Įvairūs Įvairiai Kelionė tobulėjimo keliu