Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla

 

RENGINIŲ PLANAS 2017 M.

Data Renginio pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Rezultatas
Sausis, 13 d. 8-9 val. Sausio 13-osios mi­nėjimas „Atmintis –gyva, nes liudija” Aurelija Barta­šė, pavaduotoja pedagogai ir mokiniai Ugdomas patriotizmas
Sausis, 27 d. 12.40 val. Meninio skaitymo konkursas Miglė Kučins­kienė 5-10 klasių mokiniai Mokinių saviraiškos ir meninės pajautos ugdy­mas
Kovo 1 d. Užgavėnės Klasių vadovai, ūkvedys, admin. 1-10 klasių moky­tojai ir mokiniai Puoselėjamos lietuviš­kos tradicijos
Kovo 2 d. 8.55-9.40 Pelenų diena Tikybos mokytoja 1-10 klasių auklė­tojos ir mokiniai Sumažės puikybės ir savęs aukštinimo
Vasaris, 15 d. 12 val. Lietuvos Nepriklau­somybės dienos mi­nėjimas Miglė Kučins­kienė, Ramunė Maziliauskienė Mokyklos bend­ruomenė Bus ugdomas pasidi­džiavimas tėvynės praei­timi ir tautos dvasios tvirtybe
Kovas, 4 d. 12 val. Kaziuko mugė Ligita Rožėnie­nė ir klasių auk­lėtojos Mokyklos bend­ruomenė, svečiai Puoselėjamos liaudies tradicijos
Kovas, 10 d. 12 val. Lietuvos Nepriklau­somybės atkūrimo diena Aurelija Barta­šė, pavaduotoja Mokyklos bendruomenė Formuojamas pilietiš­kumo suvokimas
Kovas – balandis Žemės mėnesiui skirti renginiai (pa­gal atskirą planą) Ligita Rožėnie­nė, Albinas Ma­čiulis, klasių vado­vai Mokyklos bend­ruomenė Ugdoma saviraiška. formuojamas ekologijos supratimas
Kovas Akcija „Savaitė be patyčių” Vilma Janušie­nė, klasių auklė­tojos Mokyklos bend­ruomenė Nustos tyčiojęsi; negaty­vaus elgesio prevencija
Kovo 16 d. Knygnešio diena Albinas Mačiulis Mokyklos bend­ruomenė Formuojama dvasinė kultūra
Balandis Margučių ridenimas Pradinių klasių mokytojos I-IV klasių moki­niai ir mokytojos Puoselėjamos tradicijos
Balandis, 6 Popietė, skirta daili­ninko P. Žitkevi­čiaus mirties 100-mečiui Algimantas Kaminskas vaizdinė medžiaga, tekstas Sužinos apie įžymų krašto žmogų
Balandis Abėcėlės šventė Onutė Ramanauskienė Pradinių klasių mokytojos ir mokiniai Lavinamas vaikų guvumas
Balandžio 19 – gegu­žės 5 d. Standartizuoti testai II, IV, VI, VIII klasėse Pavaduotoja ugdymui 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai Gerės mokymosi rezultatai
Gegužės 5 Motinos diena Klasių auklėtojos Mokiniai Pabus meilė motinai
Gegužės 5 Spaudos diena Albinas Mačiulis Mokiniai ir mo­kytojai Bibliofilijos ugdymas
Gegužės 31 (bir­želio 2 d. ?) Paskutinio skambu­čio šventė M. Kučinskienė, V. Vadapalienė pavaduotoja 9-10 kl. mokiniai Puoselėjamos mokyklos tradicijos
Birželio 2-3 d.d. Veiksmo savaitė Artūras Čeka­nauskas, Rasa Balčiauskienė Mokyklos bendruomenė Bus lavinamas kūnas
Gegužės 26, birže­lio 1 d. Pagrindinio ugdy­mo pasiekimų pati­krinimas Algimantas Kaminskas 10 kl. mokiniai, vy­kdymo ir ver­ti­nimo komisijos Bus patikrinta, ko moki­niai išmoko per 10 metų
Birželis, 2 d. 11 val. Mokslo metų užbai­gimas 6-9 klasių mokiniams Direktorius Mokiniai ir klasių vadovai Palaikoma mokyklos tradicija
Birželis, 20 d. Krinčino Verdenės Albinas Mačiulis Mokyklos bendruomenė Pažintiniai ir estetiniai tikslai
Rugsėjis, 1 d. 9 val. Mokslo metų pradžios šventė Direktorius, pa­vaduotoja ugdy­mui Mokyklos bendruomenė Tradicijų puoselėjimas
Rugsėjis, 26 d. 12 val. Europos kalbų diena Europos kalbų mokytojai (lie­tuvių, anglų, ru­sų k.) Kalbų mokytojai, mokiniai, klasių vadovai Mokiniai domėsis Europos kalbomis
Rugsėjis, 30 Naktis mokykloje Vilma Janušienė Mokyklos bendruomenė Bus ugdomas bendrumo jausmas
Spalis, 5 d. 8-12 val. Mokytojo diena Miglė Kučins­kienė 10 klasės mokiniai Pagarbos mokytojams ir kitiems suaugusiesiems ugdymas; propaguojama pedagogo profesija
Spalis, x Pasaulinė muzikos diena Ramunė Mazi­liauskienė Muzikalūs mokiniai Propaguojamos muziki­nės vertybės, lavinamas muzikinis skonis
Spalis, x Sveikatingumo diena Ligita Rožėnie­nė, klasių auklė­tojos Mokyklos bendruomenė Bus ugdoma savimonė, propaguojama sveika gyvensena
Spalis, x Pirmokų krikštynos Zita Paliulienė Pradinių klasių mokytojos ir mokiniai Ugdomas bendruome­niškumo jausmas
Lapkritis, 23 Kariuomenės diena Albinas Mačiu­lis Mokyklos bendruomenės Bus ugdomas patriotiš­kumas, susitiksime su kariškais
Lapkritis, x Tarptautinė Tole­rancijos diena Klasių auklėto­jos Mokiniai, klasių vadovai Suvoks tolerancijos prasmę
Lapkritis, x Penktokų krikšty­nos 5-6 kl. auklėto­jos 5-6 klasių mokiniai Ugdomas bendruomeni­škumo jausmas
Lapkritis Šachmatų ir šaškių pirmenybės Vilma Janušienė Lyderiai Lavinsis protas
Gruodis Kalėdiniai renginiai 5 kl. auklėtoja Klasių vadovai, mokiniai Puoselėjamos krikščio­niškosios vertybės
Sausis-gruodis Tikslinės išvykos, pažintinės ekskursi­jos, susitikimai, tu­ristiniai žygiai Klasių auklėto­jos Mokiniai Plėsis akiratis, gilės pasaulėjauta
Sausis-gruodis Dalyvavimas olim­piadose, konkur­suo­se, akcijose, sporto varžybose Įvairūs Įvairiai Tobulėjimo kelias neturi pabaigos