Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla

 

RENGINIŲ PLANAS 2021 M.

Data Renginio pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Rezultatas
Sausis, 13 d. Sausio 13-osios mi­nėjimas „Atmintis –gyva, nes liudija” Istorijos mokyto­jai, pavaduotoja Pedagogai ir mokiniai Ugdomas patriotinis jausmas
Vasaris
Meninio skaitymo konkursas Lietuvių k. mokytojos
5-10 klasių mokiniai Mokinių saviraiškos ir meninės pajautos ugdy­mas
Sausis
Šaškių, šachmatų turnyrai Socialinės pedagogės, direktorius 5-10 klasių mokiniai Lavinsis protiškai ir emociškai
Vasaris, 15 d. Lietuvos Nepriklau­somybės dienos mi­nėjimas Liet. k. ir istorijos mokytojai
Mokyklos bend­ruomenė Bus ugdomas pasidi­džia­vimas tėvynės praei­timi ir tautos dvasios tvirtybe
Vasaris Šimtadienis Dešimtokų auklėtoja
10 kl. mokiniai Bendrystė, ateities planavimas
Kovas, 6 d. Pelenų diena Tikybos mokytoja Mokyklos bendruomenė Nyks puikybė, augs kuklumas
Kovas, 10 d. Lietuvos Nepriklau­somybės atkūrimo diena Istorijos mokytojai, direktorius Mokyklos bendruomenė Formuojamas pilietiš­kumo suvokimas
Kovas – balandis Žemės mėnesiui skirti renginiai Gamtos mokytojos, pavaduotoja Mokyklos bend­ruomenė Ugdoma saviraiška. Formuojamas ekologijos supratimas
Kovas Akcija „Savaitė be patyčių” Socialinės pedagogės, klasių vadovai Mokyklos bend­ruomenė Nustos tyčiojęsi; negaty­vaus elgesio prevencija
Kovas, 16 d. Knygnešio diena Liet. k. mokytojos
Mokyklos bend­ruomenė Formuojama dvasinė kultūra
Balandis Margučių ridenimas Pradinių klasių mokytojos I-IV klasių moki­niai ir mokytojos Puoselėjamos tradicijos
Balandis Abėcėlės šventė Pirmokų mokytojos
Pradinių klasių mokytojos ir mokiniai Lavinamas vaikų guvumas
Balandis – gegužė Mokinių pažangos patikrinimai
Pavaduotoja ugdymui II, IV, VI, VIII klasių mokiniai Gerės mokymosi rezultatai
Balandis Kalbos ir archyvų metai
Bibliotekininkai, lituanistai, direktorius Mokyklos ir seniūnijos bendruomenė Plės kalbinį akiratį, kalbos vystymosi suvokimą
Gegužė Motinos diena Pradinių klasių mokytojos Pradinių klasių mokiniai Pabus meilė motinai
Gegužė, 4 d. Spaudos diena Istorijos ir liet. k. mokytojai
Mokiniai ir mo­ky­to­jai Bibliofilijos pradmenys
Birželis Paskutinio skambu­čio šventė X kl. auklėtoja
10 kl. mokiniai Puoselėjamos mokyklos tradicijos
Gegužė – bir­že­lis Pagrindinio ugdy­mo pasiekimų pati­krinimas Direktorius 10 kl. mokiniai, vy­kdymo ir ver­ti­nimo komisijos Bus patikrinta, ko išmoko per 10 metų
Birželis, 7 d. Mokslo metų užbaigimas 1-4 kl. Pradinių klasių mokytojos Pradinių klasių mokiniai Palaikoma mokyklos tradicija
Birželis Veiksmo savaitė Kūno kultūros mokytojai, pavaduotoja Mokyklos bendruomenė Bus lavinamas kūnas ir dvasia
Birželis, 21 d. Mokslo metų užbai­gimas 6-10 klasių mokiniams Direktorius Mokiniai ir klasių vadovai Palaikoma mokyklos tradicija
Birželis, 20 d. Krinčino Verdenės Liet. k. mokytojos ir muziejininkas
Mokyklos bendruomenė Pažintiniai ir estetiniai tikslai
Rugsėjis, 2 d. Mokslo metų pradžios šventė, pirmosios pamokos Direktorius, pa­vaduotoja ugdy­mui Mokyklos bendruomenė Tradicijų puoselėjimas
Rugsėjis, 26 d. Europos kalbų diena Europos kalbų mokytojai (lie­tu­vių, anglų, ru­sų, prancūzų) Kalbų mokytojai, mokiniai, klasių vadovai Mokiniai domėsis Europos kalbomis
Rugsėjis Sveikatingumo diena Sporto mokytojai
Mokyklos bendruomenė
Stiprės fizinė sveikata, bendruomeniškumo jausmas
Rugsėjis, 28 d. Naktis mokykloje Socialinės pedagogės
Mokyklos bendruomenė Bus ugdomas bendrumo jausmas
Spalis, 4 d. Mokytojo diena Mokytojai 10 klasės mokiniai Pagarbos mokytojams ir kitiems suaugusiesiems ugdymas; propaguojama pedagogo profesija
Spalis, x Pirmokų krikštynos Pirmokų mokytojos
Pradinių kl. mo­kytojos, mokiniai Ugdomas bendruome­niškumo jausmas
Lapkritis, 23 d. Kariuomenės diena Istorijos mojkytojas
Mokyklos bendruomenės Bus ugdomas patriotiš­kumas, susitiksime su kariškais
Lapkritis, x Tarptautinė Tole­rancijos diena Klasių vadovai Mokiniai, klasių vadovai Suvoks tolerancijos prasmę
Lapkritis, x Penktokų krikšty­nos 5-6 kl. vadovai 5-6 klasių mokiniai Ugdomas bendruomeni­škumo jausmas
Lapkritis Stalo teniso turnyras Sporto mokytojai
Kūno kultūros mokytojas Tobulės žaidimo technika
Gruodis, 27 d. Kalėdinis karnavalas 1-10 kl. vadovai 5 kl. mokiniai Puoselėjama pramogų kultūra
Sausis-gruodis Tikslinės, profesijos pažinimo išvykos, pažintinės ekskursi­jos, susitikimai, tu­ristiniai žygiai, darbas su tėvais Klasių vadovai Mokiniai Plėsis akiratis, gilės pasaulėjauta
Sausis-gruodis Dalyvavimas olim­piadose, konkur­suo­se, akcijose, sporto varžybose Įvairūs Įvairiai Kelionė tobulėjimo keliu