Kraštų mokykla.

Kraštų 1931-1932 m.m. baigiamasis skyrius:

1. Drevinskas Juozas, Antano                 1920.VII.31  iš Užugulbinės kaimo

2. Kutaitis Adolfas                                                       iš Kraštų dvaro

3. Narbotas Antanas                                                     iš Trečionių kaimo

Visi trys įstojo 1931.XI.3-4 d. ir baigė 1932.VI.2.

Kraštų p.m. 1934-1935 m.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Armonas Steponas, Juozo                   1920.VI.22   Užugulbinė

2. Latonas Albertas, Petro                       1921.VIII.17                      Kraštų dvaras

3. Nudas Kazys, Kazio                            1922.III.1     Kraštų dvaras

4. Ranonytė Saverija, Juozapo                1922.IV.23   Trečionėliai

5. Rožėnas Jonas, Jono                            1921.IV.17   Užugulbinė

6. Šataitė Vincė, Antano                         1921.VI.10   Užusienis

Kraštų p.m. 1935-1936 m.m. išleidžiamieji egz.:

1. Fergytė Bronislava, Vinco                   1924.IV.23   Trečionėliai

2. Genytė Apolonija, Antano                  1923.IX.4     Trečionėliai

3. Ranonytė Janina, Juozo                       1923.IX.13   Trečionėliai

4. Šatas Povilas, Antano                          1922.XII.28  Užusienis

5. Šidla Albertas, Alberto                        1922.VIII.30                      Užugulbinė

6. Žukauskas Stanislovas, Julijono          1921.V.4       Užugulbinė

Kraštų p.m. 1936-1937 p.m. išleidžiamieji egzaminai:

1. Armonas Juozas

2. Gudonytė Marė

3. Genytė Elena

4. Klezys Antanas

5. Survila Petras

6. Svidenis Juozas

Kraštų 1937-1938 m.m. išleidžiamieji egzaminai (vyko Dagilynės p.m.):

1. Bugvelytė Antanina

2. Kiznytė Stasė

3. Rožėnaitė Janė

4. Šidlaitė Emilija

5. Varžinskas Vincas

Kraštų p.m. 1938-1939 m.m. išleidžiamųjų egz. protokolas:

1. Armonytė Ona

2. Andžius Petras

3. Bagdonas Vytautas

4. Cirulytė Ona

5. Erglytė Liucė

6. Gudaitė Antanina

7. Genys Petras

8. Klezytė Elena

9. Mikašytė Zita

10. Savickas Petras

11. Saračinskas Vladas

12. Šatas Petras

13. Tirilis Kazys

14. Vėjalytė Emilija

15. Žukauskaitė Adelė

Kraštų p.m. 1939-1940 m.m. išleidžiamųjų egz., įvykusių birželio 11 d., protokolas:

1. Armonytė Konstancija, Jono               1926.XI.28   Užugulbinė

2. Armonas Jonas, Jono                           1928.VIII.12                      Užugulbinė

3. Cirulytė Liucija, Mykolo                     1930.I.1        Kraštai

4. Čivaitė Valerija, Stasio                        1928.XII.9    Trečionėliai

5. Drevinskaitė Valerija, Antano             1926.IV.14   Kraštai

6. Fergis Jonas, Vinco                             1926.VII.11  Trečionėliai

7. Erglytė Emilija, Jono                           1927.VI.12   Užugulbinė

8. Gudonytė Konstancija, Jono               1928.III.28   Trečionėliai

9. Iržikevičius Liudvikas Leonas, Juozo1928.IV.16   Kraštai

10. Januškevičius Povilas, Jono               1927.VI.1     Kraštai

11. Mikolėnaitė Konstancija, Jono          1927.III.1     Trečionėliai

12. Mikolėnas Jonas, Vladislovo             1929.III.21   Trečionėliai

13. Nemanis Vytautas Vaclovas, Petro   1928.IV.8     Kraštų vienk.

14. Noreika Antanas, Angelės                 1925.V.10     Kraštų dv.

15. Orla Jonas, Alfonso                           1928.II.9       Kraštų dv.

16. Paslauskas Vladislovas, Jurgio          1928.V.17     Žabynė

17. Rožėnas Benediktas, Jono                 1925.XII.4    Užugulbinė

18. Samulionis Vincas, Antano               1928.IV.5     Kraštai

19. Šatas Juozas, Antano                         1925.VI.8     Užusienis

20. Varžinskaitė Vincenta, Mykolo         1926.III.6     Židžiūnai

21. Žukauskas Leonas, Julijono               1927.X.4       Užugulbinė

Kraštų p. m. 1940-1941 m.m. III klasės išleidžiamieji egz. gegužės 26-30 d.:

1. Armonytė Paulė

2. Balčiūnaitė Aleksė

3. Baronaitė Stasė

4. Genys Adolfas

5. Ranonytė Emilė

6. Rožėnas Bronius

7. Sušinskaitė Danutė

8. Slavinskas Antanas

9. Šatas Bronius

IV klasės išleidžiamieji egzaminai:

1. Cirulytė Liucija

2. Čivaitė Valerija

3. Drevinskaitė Valerija

4. Pelegrimaitė Ona

5. Varžinskaitė Vincė

6. Armonas Jonas

7. Samulionis Vincas

8. Misevičius Julius

9. Lazdinas Bronius

10. Kavaliauskas Antanas

11. Žukauskas Leonas

12. Mikolėnas Jonas

13. Jatužis Alfredas

14. Genytė Elena

Kraštų p.m. 1941-1942 m.m. baigiamieji egzaminai:

V skyrius

1. Eidukas Jurgis, Jurgio                          1928.IV.9     Spalviškių km.

2. Ignatonis Jonas, Jono                          1928.I.3        Raudonpamūšis

3 Genys Adolfas, Silvestro                                           1929.XI.6     Trečionėliai

4. Rožėnas Bronius, Jono                        1929.II.12     Užugulbinė

5. Ranonis Leonardas, Stasio                  1927.IV.17   Dagilynė

6. Rutkevičius Adolfas, Juozo                1928.XII.18  Raudonpamūšis

7. Sušinskaitė Danutė, Antano                1929.VI.5     Užugulbinė

8. Slavinskas Antanas, Mečiaus              1927.II.11     Juodženių dvaras

9. Šivickas Antanas, Juozo                      1928.VI.3     Gulbinai

10. Vaitaitis Petras, Juozo                       1930.XI.1     Raudonpamūšis

11. Vitkauskas Bronius, Jono                  1926.XII.25  Tetervynė

12. Toliūnaitė Emilija, Balio                    ––                  Kraštai

VI skyrius

1. Armonas Jonas, Juozo                         1928.VIII.12                      Užugulbinė

2. Cirulytė Liucija, Mykolo                     1930.I.1        Kraštų vienk.

3. Drevinskaitė Valė, Antano                  1926.IV.14   Kraštai

4. Jatužis Alfredas, Domo                       1929.I.2        Balčiūniškio vienk.

5. Genytė Elena, Silvestras                      1925.VIII.17                      Trečionėliai

6. Kavaliauskas Antanas, Antano           1928.V.11     Spalviškiai

7. Mikolėnas Jonas, Vlado                      1929.III.21   Spalviškiai

8. Misevičius Julius, Jono                        1928.II.4       Trečionys

9. Samulionis Vincas, Antano                 1928.IV.5     Dagilynės dvaras

10. Pelegrimaitė Ona, Jono                      1929.I.1        Raubonys

11. Varžinskaitė Vincė, Mykolo              1926.III.6     Žydžiūnai

12. Lazdinas Bronius, Kazio                   1925.XI.2     Kraštai

Kraštų 1942-1943 m.m. IV skyriaus baigiamieji egzaminai:

1. Balčiūnaitė Emilija, Jono                     1931.III.26   Užusienio km.

2. Čyvas Henrikas, Stasio                        1929.VII.25  Trečionėlių km.

3. Gudonytė Ona, Kostės                        1929.XII.20  Trečionėlių km.

4. Kavaliauskas Juozas, Petro                  1929.III.19   Užugulbinės km. Pabiržės v.

5. Klepeckaitė Liucija, Juliaus                 1931.XII.24  Kraštų km. (gimė Latvijoje)

Kraštų p.m. 1943-1944 m.m. IV sk. baigiamieji egz.:

1. Barauskas Petras, Antano                    1931.VIII.13                      Užugulbinė

2. Lukošiūnaitė Ona, Petro                                           1930.III.9     Užugulbinė

3. Salevičiūtė Laimutė, Ričardo              1932.VI.2     Kraštų dv.

4. Varžinskas Alfonsas, Mykolo             1932.X.30     Židžiūnai

5. Šidla Alfredas, Paulinos                      1932.III.25   Užugulbinė

6. Čivaitė Emilija, Stasio                         1931.IV.24   Trečionėliai

7. Januškevičiūtė Emilija, Antano           1932.XII.21  Žabynė

8. Šimėnaitė Aldona, Alfonso                 1930.XI.19   Židžiūnai